Oman työn merkityksellisyys ja vaikuttavuus

Työn merkityksellisyydestä ja vaikuttavuudesta puhutaan nykyisin paljon ja työstä on tullut yhä tärkeämpi osa identiteettiämme. Työn merkityksellisyys ja vaikuttavuus liittyvät olennaisesti työtyytyväisyyteen, työn imuun, työpaikkaan sitoutumiseen ja työmotivaatioon. Kun ihminen kokee työnsä mielekkääksi, hän haluaa ponnistella sen eteen ja hänellä riittää motivaatiota myös silloin, kun työssä on haasteita.

Työ voi olla merkityksellistä, vaikka siihen ei suhtautuisi intohimoisesti. Riittää, että työhön sisältyy pieniä merkityksellisiä hetkiä ja suhtautuu siihen positiivisella asenteella. Merkityksellistä työtä ei voi määritellä yksiselitteisesti, koska jokainen kokee sen eri tavalla. Suhde työhön voi muuttua eri elämänvaiheissa ja eri aikakauden ihmisillä saattaa olla erilainen suhde työhön.

Työn merkityksellisyys syntyy siitä, että pystyy toteuttamaan itseään, käyttämään vahvuuksiaan ja että työ tuntuu itselle mielekkäältä. Työhön voi tuoda merkitystä myös se, että oma tekeminen hyödyttää muita tai palvelee jotain laajempaa tarkoitusta. Työyhteisöllä on myös vaikutusta siihen, miten merkitykselliseksi työ koetaan. Työyhteisön keskinäinen arvostus ja toisten mielipiteiden kysyminen voivat vahvistaa merkityksen tunnetta.

Arjessa työn merkityksellisyys ilmenee sujuvana työnä, mielekkäinä hetkinä, positiivisena palautteena ja kiitoksena sekä onnistumisina haasteiden voittamisessa. Työssä saadut ihmissuhteet ja asiakkaiden positiivinen palaute voivat myös lisätä merkityksellisyyden tunnetta. Työpaikan huono ilmapiiri tai epäoikeudenmukaisuus voivat sen sijaan heikentää merkityksen tunnetta. Työn merkityksellisyyden on huomattu korostuvan huonossa työllisyystilanteessa tai jos on vaarassa menettää työnsä.

Esihenkilöillä on tärkeä rooli työntekijöiden kokeman työn merkityksellisyyden vahvistamisessa. Selkeät roolit ja työnkuvat auttavat, samoin kuin työn tarkoituksen ja miten se liittyy kokonaisuuteen selittäminen. Palkan tulee olla oikeudenmukainen ja vastata työn vaativuutta. Rakentava palaute ja työn arvostaminen ovat myös keskeisiä tekijöitä merkityksellisyyden kokemuksessa.

Työn merkityksellisyys ja vaikuttavuus eivät synny ilman vastuullisuutta ja yhteistyötä. Työyhteisön hyvinvointi ja turvallinen työympäristö ovat edellytyksiä merkityksellisen työn kokemiselle. Palautteen avulla työtä voidaan kehittää ja työntekijöiden hyvinvointia parantaa. Työntekijän kokiessa työnsä merkitykselliseksi myös työnantaja hyötyy, sillä tyytyväiset työntekijät ovat todennäköisesti tehokkaampia, sitoutuneempia ja terveempiä.

Parhaimmillaan työ on mielekäs osa jokapäiväistä elämää, ylläpitää ihmisten hyvinvointia ja edistää mielenterveyttä. Mielekäs työ tarjoaa päivittäisen sosiaalisen ympäristön sekä mahdollisuuden toteuttaa itseään ja tavoitteitaan omien kiinnostuksen kohteiden ja arvojen mukaisen työn äärelle. Työ merkitsee myös mahdollisuutta olla hyvä siinä, mitä tekee.

Notkialaisille työn merkityksellisyys ja vaikuttavuus tarkoittaa mm. näitä asioita:

”Työ tuottaa minulle mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia. Parhaimmillaan työssä on olo, että hommat ovat hallussa ja on tekemässä jotain merkityksellistä. Kun työstä innostuu, se vie hyvällä tavalla mukanaan.”

”Työn merkitys on avautunut minulle nykyisessä työssäni. Arvostan itseäni ja tekemisiäni entistä enemmän. Haastava työ antaa henkilökohtaista tyydytystä ja itsevarmuutta. Työssä asiakaspalvelu on keskiössä ja haluan olla palveluhenkinen työntekijä. Työni vaikutukset ulottuvat laajalle: henkilökunnasta potilaisiin, rahoituksesta potilasturvallisuuteen.”

”Työn merkityksellisyys koostuu haasteista, mielenkiintoisista projekteista sekä hyvästä työilmapiiristä ja työkavereista. Hyvä työilmapiiri auttaa selviytymään vaikeistakin projekteista. Jotkut projektit koetaan merkityksellisempinä kuin toiset ja erityisesti once in a lifetime -projektit jäävät mieleen. Palkan tulee vastata työn vaativuutta.”

”Oman työn merkityksellisyys vaihtelee työtehtävistä riippuen ja miten itse kokee roolinsa kokonaisuudessa. Lopputuloksen myötä merkityksellisyys yleensä selkiytyy, vaikkei merkitystä olisi aluksi hahmottanut. Pienilläkin teoilla voi olla suuri vaikutus ja erityistä merkitystä on, jos projekti on saatu päätökseen vastoinkäymisistä huolimatta. Tärkeää on myös yhteistyön voima.”

 

 

Kirsi Eskola

Kirsi Eskola

vanhempi projektipäällikkö

Blogista poimittua:

Esittelyssä Juha Siukonen – Järjestelmällisyys ja säännönmukaisuus auttavat pitämään langat käsissä!

Juha on projekteissa tavoitehakuinen ja osaa vaatia sekä projektitiimiltä tuloksia että johdolta tavoitelinjaukset ja pääsääntöisesti hommat ovatkin edenneet aikuisten kesken puhumalla kokonaan ilman piiskaamista. Sen lisäksi, että projektipäällikkö katsoo, että asiat etenevät, on yksi tärkeä rooli Juhan mukaan myös tiimin suojaaminen projektiin kuulumattomilta muutoksilta eli työrauhan turvaaminen.

Projektipäällikkötyön ostaminen palveluna

Yksi tapa saada projektit kunnialla maaliin, on hankkia ulkopuolinen projektipäällikkö johtamaan niitä. Siksi olemme pohtineet puolestasi, mitä hyötyjä voi odottaa saavansa oman yrityksen ulkopuolelta ostetulta projektipäälliköltä.

Notkian Kulttuurikirjanen

”Kulttuuri ei synny itsestään vaan sitä tulee johtaa” on joku viisas joskus sanonut ja siitä se ajatus sitten lähti, nimittäin Notkian ihka oman Kulttuurikirjasen kirjoittamiseen.

Halusimme koota kirjaseen ajatuksia siitä mitä asioita meillä arvostetaan, millainen kulttuurimme on ja minkälaiset työntekijät meillä yleensä viihtyvät.

Me johdamme it-projektisi maaliin